Search

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2018/2019.

I.Tematyka konkursu Festivals and Celebrations in the UK and the USA
II.Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników
1. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu szkolnego odpowiada poziomowi A2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages).
2. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu rejonowego odpowiada poziomowi B1 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages). Ponadto wymagana jest znajomość zagadnień dotyczących kultury i zwyczajów w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych w zakresie wyznaczonym przez lektury, o których mowa poniżej.
3. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu wojewódzkiego odpowiada poziomowi B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, (Common European Framework of Reference for Languages). Ponadto wymagana jest znajomość zagadnień dotyczących kultury i zwyczajów w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych w zakresie wyznaczonym przez lektury, o których mowa poniżej.
III. Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela
Etap szkolny:
1. Podręczniki do języka angielskiego dopuszczone przez MEN do użytku szkolnego w szkole podstawowej;
2. Vince Michael, Elementary Language Practice, New Edition, wydawnictwo Macmillan, 2010 i następne wydania.
Etap rejonowy:
1. Pozycje obowiązujące do etapu szkolnego;
2. Vince Michael, Intermediate Language Practice, wydawnictwo Macmillan 2010 i następne wydania;
3. Strona internetowa: http://www.foreignstudents.com/guide-to-britain/britishculture/festivals (pierwsza strona, bez rozwijania);
4. Strona internetowa: https://www.infoplease.com/holidays-america (pierwsza strona, bez rozwijania).

Etap wojewódzki:
1. Pozycje obowiązujące do etapu rejonowego;
2. Vince Michael, First Certificate Language Practice, Wydawnictwo Macmillan, 2014;
3. Maguire Jackie, Seasons and Celebrations, Factfiles, Oxford Bookworms Library, OUP, dostępna w poniższym pliku: http://os-orebic.skole.hr/upload/osorebic/images/static3/759/File/Oxford-Bookworms-Factfiles-stage-2- www_frenglish_ru-Seasons-and-Celebrations.pdf
4. Celebrate! Holidays in the USA, US Department of State – rozdziały: Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving, Christmas dostępne w poniższym pliku: https://americanenglish.state.gov/resources/celebrate-holidays-usa
Przykładowe zadania egzaminacyjne w roku szkolnym
2014/15:
http://old.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=10084
2015/16:
http://old.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=11750
2016/17:
http://old.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=13208
2017/18:
https://kuratorium.krakow.pl/malopolski-konkurs-jezyka-angielskiego-dla-uczniow-szkol-podstawowych-w-roku-szkolnym-20172018/