Search

Program „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

O PROGRAMIE

Program „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” jest jednym z elementów Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanej od 2004 roku na terenie Krakowa przez Komendę Wojewódzką Policji. Istotą ZPB jest zmiana mentalności oraz świadomości na temat przyczyn zjawisk patologicznych, ich mechanizmów, możliwości rozwiązywania problemów i roli w tym procesie Policji i innych podmiotów.

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa jest narzędziem traktującym sprawy bezpieczeństwa kompleksowo, nie tylko chodzi o zagrożenie przestępczością, ale też o patologie społeczne, zagrożenia infrastrukturalne, o budowanie tzw. bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców. Program zakłada w szczególności promocję oraz kształtowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów. Celem działań szkoły oraz jej partnerów jest promocja i kształtowanie bezpieczeństwa, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów i nauczycieli na terenie szkoły i w jej okolicach poprzez:

• podniesienie poziomu wiedzy uczniów, rodziców, nauczycieli dotyczącej bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza jej obrębem,

• zdobycie umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą,

• zapoznanie uczniów z prawem dotyczącym nieletnich, zasadami odpowiedzialności oraz procedurami postępowania w sytuacjach różnorodnych zagrożeń,

•ograniczenie/ wyeliminowanie aktów agresji i przemocy wśród uczniów,

• systematyczna i skuteczna profilaktyka zjawisk patologicznych.

REALIZACJA ZINTEGROWANEGO PLANU DZIAŁANIA

„SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 im. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

            W naszej szkole najpierw Gimnazjum nr 23 przystąpiło do programu współpracy z Policją. Celem wspólnych działań było podniesienie bezpieczeństwa w naszej placówce.

W kolejnych latach usprawniliśmy nasze działania w zakresie bezpieczeństwa szkoły, polepszyliśmy stan infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej, zacieśniliśmy współpracę z partnerami, konsekwentnie podnosząc poziom bezpieczeństwa placówki.

W roku szkolnym 2013/2014 wypełniliśmy wszystkie wymogi, co pozwoliło nam uzyskać tytuł „Lidera Bezpieczeństwa”. Do projektu dołączyła Szkoła Podstawowa nr 151 i w 2014 roku 28 września odebrała Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.

Obecnie Szkoła jest dobrze wyposażona, przeszła liczne remonty, modernizacje.

Współpracujemy ze strażą miejska, policją, poradniami pedagogicznymi, sądem, kuratorami, VIII dzielnicą, stowarzyszeniami, co wpływa na podnoszenie jakości naszej pracy oraz ciągłe udoskonalanie i budowanie bezpiecznej szkoły.

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 po wprowadzeniu zmian związanych z reformą szkolnictwa, uległa zmianie nazwa naszej szkoły z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 na Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 i jako taka placówka będziemy się ponownie starać o tytuł „Lidera Bezpieczeństwa”.