Search

Założenia organizacyjne - świetlica

ŚWIETLICA   INTEGRACYJNA
PRZY  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 151 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
w   KRAKOWIE

 NAUCZYCIELE ŚWIETLICY:

mgr Danuta Malada

mgr Iwona Gajewska

mgr Maria Głowacka

mgr Elżbieta Turek

mgr Dariusz Małysa

mgr Małgorzata Kaczor

Małgorzata Kubiczek - pracownik administracji

...................................................................................................................

Świetlica jest czynna w godzinach 7:00 - 17:00. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci rodziców pracujących zawodowo z klas I – IV Szkoły, a uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas I-VIII po uzyskaniu pozytywnej opinii pedagoga lub psychologa szkolnego oraz z uwagi na organizację dowożenia uczniów do szkoły. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Nasza świetlica posiada dwa pomieszczenia. Korzystamy również z sali gimnastycznej i auli. W czasie ładnej pogody organizujemy dzieciom czas na boisku szkolnym. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy określa „Regulamin Świetlicy Integracyjnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 w Krakowie.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy do pobrania  (plik w formacie PDF)

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 151

1. Świetlica jest czynna w godzinach od 7.00 – 17.00.

2. Świetlica zapewnia uczniom opiekę przed i po zajęciach edukacyjnych. Rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka do godziny 17.00   

3. Cele i zadania świetlicy zawarte są w programie świetlicy.

4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktyczno - opiekuńczo –wychowawczej.

5. Przyjęcie do świetlicy odbywa się na podstawie wypełnionej przez rodziców Karty Zapisu Dziecka.

6. Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie klas 0–IV, których rodzice pracują, dzieci oczekujące na dowóz. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą być zapisani do świetlicy również w klasach starszych.

7. Dzieci z klas 0 – III wychodzą na lekcje z nauczycielem prowadzącym zajęcia a po ich zakończeniu są odprowadzane do świetlicy. Uczniowie kl. IV wychodzą samodzielnie na zajęcia 5 minut przed rozpoczęciem lekcji. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych muszą mieć pisemną zgodę rodzica.

8. Dzieci korzystają ze stołówki pod opieką wychowawców świetlicy w wyznaczonych godzinach.

9. Dzieci dowożone są przyprowadzane do świetlicy i odbierane z niej przez kierowców.

10. Uczeń zobowiązany jest do zgłoszenia każdego wyjścia nauczycielowi świetlicy, wpisaniu się na listę wyjść oraz poinformowaniu   wychowawcy o swoim powrocie.

11. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców, osoby upoważnione lub wychodzą samodzielnie za pisemną zgodą rodziców. Dzieci 6 - letnie nie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy, mogą być odbierane przez rodziców, osoby upoważnione, rodzeństwo które ukończyło 10 lat (wymagane oświadczenie Rodziców)

12. Przyjście rodzica, opiekuna po dziecko jest jednoznaczne z jego odebraniem ze świetlicy.

13. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione rzeczy uczniów.

14. W świetlicy dzieci mogą uczestniczyć w różnych zajęciach organizowanych przez nauczycieli świetlicy, kołach zainteresowań.

15. Za wzorowe zachowanie, pomoc innym dzieciom, wykonywanie dodatkowych prac na rzecz świetlicy uczeń może otrzymać nagrodę.

16. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania ustalonych zasad zachowania w świetlicy:

# wszyscy dbamy o estetyczny wygląd sal, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier

# nie biegamy w salach świetlicowych, nie bijemy kolegów  i koleżanek, nie używamy brzydkich słów

# nie przeszkadzamy sobie nawzajem podczas zabawy oraz zajęć

# po skończonej zabawie lub zajęciach pozostawiamy po sobie porządek

# nie oddalamy się podczas zabaw na boisku, jesteśmy zawsze z zasięgu wzroku nauczyciela

# dbamy o higienę i czystość podczas spożywania posiłków

# za zniszczenia powstałe z winy dziecka odpowiadają materialnie rodzice/opiekunowie

17. W przypadku naruszenia regulaminu nauczyciel może zastosować: upomnienie,   wpis do dzienniczka, wezwanie Rodziców, rozmowa z pedagogiem, rozmowa z p. Dyrektor. Oprócz w/w środków nauczyciel może zastosować okresowy zakaz zabawy, drobne prace (układanie zabawek, porządkowanie sali)

18. Dobrowolne składki Rodziców, których wysokość zatwierdza Dyrektor szkoły przeznaczone są na zakup zabawek, gier, materiałów plastycznych.

19. Przy świetlicy działa Wolontariat uczniów Gimnazjum 23. Zasady pracy wolontariuszy określa regulamin wolontariatu.

20. W świetlicy obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, urządzeń elektronicznych typu PSP, tablet. Uczeń może skorzystać

z telefonu tylko w celu kontaktu z rodzicami (za zgodą wychowawcy).